• ไทย
    • Eng

บุคลากร

เอกสารการปรับปรุงตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  • ตัวชี้วัดแบบประเมินสายวิชาการ  Download File
แจ้งประกาศเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

แจ้งประกาศเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Open File

สำเนาหนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0584/236

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ Open File

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0592(1)2.22/ว302 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด Open File

หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ที่ สอ.คสข. ว0055 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Open File

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว 193

สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ศธ 0584/146 Open File

แนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ

แนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ   Open File

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   Open File

 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Open File