• ไทย
  • Eng

บุคลากร

กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 เรื่อง
  กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง
  • กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง  Download File

   

  กองกลาง ขอส่งหนังสือการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ ทปอ.63/ว0162 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าประชุม
  • กองกลาง ขอส่งหนังสือการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ ทปอ.63/ว0162 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าประชุม  Download File

   

  กองกลาง ขอส่งหนังสือคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 1 เรื่อง
  • กองกลาง ขอส่งหนังสือคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 1 เรื่อง  Download File

   

  กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง
   กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 8 เรื่อง
   • กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 8 เรื่อง  Download File

    

   กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
    อว 0655/298 หนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดการส่งผลงานโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    • อว 0655/298 หนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดการส่งผลงานโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Download File
    อว 0655/293 ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ
    • อว 0655/293 ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ Download File

     

    อว 0655/294 ขอส่งหนังสือคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
    • อว 0655/294 ขอส่งหนังสือคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา Download File