• ไทย
  • Eng

บุคลากร

อว 0655.16/306 ขอรับการสนับสนุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอส.ที. ไทย-เดนมาร์ค เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • อว 0655.16/306 ขอรับการสนับสนุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอส.ที. ไทย-เดนมาร์ค เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Download File
อว 0655/283 ขอส่งหนังสือศาลปกครองสงขลา เรื่อง มาตรการเพื่อลดภาระการเดินทางมายังที่ทำการศาลปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • อว 0655/283 ขอส่งหนังสือศาลปกครองสงขลา เรื่อง มาตรการเพื่อลดภาระการเดินทางมายังที่ทำการศาลปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Download File

 

อว 0655/280 ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ
 • อว 0655/280 ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ Download File

 

อว 0655/279 ขอส่งหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 5 เรื่อง
 • อว 0655/279 ขอส่งหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 5 เรื่อง Download File

 

อว 0655/278 เรื่อง การติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสารการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของหน่วยงาน จำนวน 8 เรื่อง
 • อว 0655/278 เรื่อง การติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสารการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของหน่วยงาน จำนวน 8 เรื่อง Download File
อว 0655/277 ขอส่งหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ฉบับ
 • อว 0655/277 ขอส่งหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ฉบับ  Download File

 

ศาลากลางจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  ศูนย์อำนวยการการบริหารชายแดนภาคใต้ แจ้งช่องทางการติดต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
   หนังสือสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เรื่อง การติดต่อราชการกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1
    • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1  Download File