• ไทย
  • Eng

Staff

 • ฝ่ายบริหารและวางแผน

นางสาวสร้อยสินธ์  แก้วหนู 
งานบุคคล

นางสาวบุญญา  วุทธชูศิลป์ 
งานสารบรรณ

นางสุจิรา  เรืองทอง 
งานแผนและงบประมาณ
       

นางสาวสายทิพย์  โมลิโต 
งานการเงิน

นางสาวจุฑารัตน์  อุปถัมภ์ 
งานพัสดุ

นางดวงฤดี  สุวรรณรัตน์ 
เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร
       

นายวิโรจน์  อะฆะนัง 
งานโสตทัศนูปกรณ์

นายจักรพงศ์  สุขเพ็ง 
งานโสตทัศนูปกรณ์

 

 • ฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางสาวจุฑารัตน์  เพ็งลักษ์ 
งานการเรียนการสอน

นางสาวมัธนา  อำภา 
งานการเรียนการสอน

นางสาวสุกลรัตน์  บุญสนิท 
งานการเรียนการสอน
       

นายธีระชัย  ชูน้อย 
งานวิจัย

นางสาวปวีณา  ลมุลศรี 
งานบริการวิชาการ

นางสาวศศิ  รังษีสว่าง 
งานสหกิจศึกษาและงานวิเทศสัมพันธ์

 

 • ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นางสาวสุภารัตน์  คงประดิษฐ์ 
งานพัฒนานักศึกษา

นางรจวรรณ  รามแก้ว 
งานพัฒนานักศึกษาและงานประกันคุณภาพ

 

 • ฝ่ายสื่อสารองค์กร

นางสาวธนัฎฐา  นิลสุวรรณ 
งานประชาสัมพันธ์

 • สาขาภาษาต่างประเทศ

นางชัญญาภัทร  สุกแก้ว 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชลินฎา  อ่อนประชู 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • สาขาคหกรรมศาสตร์

นางสาวบงกช  สุวรรณรัตน์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว....  ..... 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
       

นางสาวยาบีล่า  สาเมาะ 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอาหาร

นางวิภานุช  ทองดำ 
พนักงานประจำตึก

 

 • สาขาการโรงแรมและการท่องที่ยว

นางสาวนราธร  ส่งศรี 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.หญิงกชพร  ดำโพธิ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 • สาขาศึกษาทั่วไป

นางสาวสาริยา  ใคลคลาย 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอรพรรณ  ขุนเจริญ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
       

นางสาว.....  ....... 
นักวิทยาศาสตร์

นายสรรชัย  ...... 
นักวิทยาศาสตร์

 

 • ศูนย์ภาษา

นางสาวลลิศรา  พิณฑมโน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววราภรณ์  เชาว์ทอง 
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์