• ไทย
    • Eng

Academic Services

 

  • งานบริการวิชาการของคณะ
     

ประธานกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ในชุมชนตะโหมดขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือเรื่องการแปรรูปน้ำผึ้งและขี้ผึ้งกับคณะบดีคณะศิลปศาสตร์

โครงการการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ชุมชนกะปาง อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช (21-22 พค 58)

คณะศิลปศาสตร์จัดพิธีลงนาม MOU กับชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง วันที่ 12 มิถุนายน 2558 

 

  • งานบริการวิชาการของหลักสูตรวิทยาศาสตร์

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต biogas ให้ชุมชนที่เขาปู่ วันที่ 28 มิถุนายน 2558

หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ อาจารย์นพดล โพชกำเหนิด บรรยายสรุปผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต biogas
ให้แก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางนันทวรรณ ชื่นศิริ และนำเข้าเยี่ยมชมบ่อ biogas


 

  • งานบริการวิชาการของสาขาคหกรรมศาสตร์

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจคหกรรมศาสตร์ อบรม การประดิษฐ์ดอกไม้และผ้ามัดย้อมให้กับกลุ่มทอผ้าร่มไทร ต. เกาะยอ อ. เมือง จ. สงขลา   วันที่ 30 มิถุนายน  1 กรกฎาคม 2558


 

  • งานบริการวิชาการของสาขาภาษาต่างประเทศ

สาขาภาษาต่างประเทศจัดอบรม Ramdaeng English Camp 27-29 พฤษภาคม ณ อบต.รำแดง