• ไทย
    • Eng

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

            

►  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  9 กรกฎาคม 2557

►  เทศกาลเดือนสิบ 10 กันยายน 2557

►  กิจกรรมวันลอยกระทง 6 พฤศจิกายน 2557

►  กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 8 สิงหาคม 2557

►  วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557

►  ปฏิบัติธรรมเพื่อพ่อ 3 ธันวาคม 2557

►  โครงการแห่เทียนพรรษา. ณ วัดหัวป้อมนอก อ. เมือง จ. สงขลาวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558

►  เทศการงานเดือนสิบวันที่ 16 กันยายน 2558  ณ วัดสระเกษ อ. เมือง จ. สงขลา

►  เทศกาลงานลอยกระทง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

►  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช วันที่ 2 ธันวาคม 2558 

►  ปฏิบัติธรรม เพื่อพ่อหลวง วันที่ 12 ธันวาคม 2558 ณ  อาคาร 58 คณะศิลปศาสตร์

 กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ และงานรดน้ำดำหัว เมื่อวันศุกร์ที่ 8  เมษายน 2559
      ณ ห้องโถง อาคาร 58  สำนักงานคณบดี คณะศิลปศสาตร์

 

► โครงการอนุรักษ์ประเพณีเดือนสิบ ณ ลานโถงกิจกรรม อาคาร 58 สำนักงานคณบดี มีการแข่งขันจัดหมรบ แทงต้ม          

      ทำขนมเจาะหู  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559