• ไทย
    • Eng

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์

ปรัชญา: Philosophy

          มืออาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ปรัชญาการศึกษา: Philosophy

          จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเพื่อคนทุกช่วงวัย มุ่งเน้นวิชาชีพ เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่สมรรถนะในระดับสากล

ปณิธาน: ( Determination):

          ผลิตบัณทิตนักปฏิบัติสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน      

วิสัยทัศน์: (Vision)

           ผลิตบัณฑิตและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศที่มีทักษะการปฏิบัติขั้นสูง สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

ค่านิยมหลัก

LIBARTS    L = Localization (ความเป็นพื้นถิ่น)        I = Integration and Internationalization (การบูรณาการและความเป็นสากล)

               B = Brilliance (ความฉลาดปราดเปรื่อง)    A = Aesthetics (สุนทรียศาสตร์)

               R = Righteous (มีคุณธรรม จริยธรรม)      T = Teamwork (การทำงานเป็นทีม)

               S= Service Mind (มีใจบริการ)

วัฒนธรรมองค์กร/การทำงาน (Organization/Working Culture)

                มีความสุข สร้างสรรค์ ช่วยเหลือกัน ทันสมัย

อัตลักษณ์นักศึกษา

                “ความรู้ดี ทักษะเด่น สื่อสารเป็น เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเทคโนโลยี เป็นคนดี มีความสุข”

เอกลักษณ์

                สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพในอุตสาหกรรมบริการไปสู่มาตรฐานระดับสากล

กรอบวิสัยทัศน์การพัฒนา

               การพัฒนาคณะภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง ๕ ปี ( พ.ศ ๒๕๖๖-๑๕๗๐) กำหนดวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยแห่ง “โอกาส” เพื่อการพัฒนาประเทศให้มั่งคั่ง ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ในระยะ ๕ ปีที่สองในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยระยะยาว ๒๐ ปี ( พ.ศ ๑๕๖๑-๒๕๘๐) ไปสู่เป้าหมายระยะยาว “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม”