• ไทย
    • Eng

สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ และประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

 

สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ และงานรดน้ำดำหัว เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559  

ณ ห้องโถง อาคาร 58  สำนักงานคณบดี คณะศิลปศสาตร์