• ไทย
    • Eng

การหาแนวทางเพื่อสร้างเจตคติที่มีต่อการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเทศบาลเมืองเขารูปช้าง