• ไทย
    • Eng

กิจกรรมแลกเปลี่ยนออนไลน์ ระหว่าง Rajamangala University of Technology Srivijaya และ Chongqing University of Post and Telecomunications สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 1

ช่วงบ่ายวันที่ 16 ธันวาคม 2563 วิชาเอกภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (2+2 ปี) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร สาขาภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนออนไลน์ ระหว่าง Rajamangala University of Technology Srivijaya และ Chongqing University of Post and Telecomunications สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 1 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (2+2 ปี) ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ (VooV) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษาจีน และภาษาอังกฤษ โดยกิจกรรมในช่วงที่ 1 จะเป็นกิจกรรมการพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์จาก Chongqing University of Post and Telecomunications สาธารณรัฐประชาชนจีน ในรูปแบบอนไลน์ ผ่านโปรแกรม VooV และกิจกรรมในช่วงที่ 2 จะเป็นการฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดย Ms.Mitchelle Juaban อาจารย์ชาวต่างชาติ ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องเรียน 62403
เริ่มต้นอนาคตที่ดี่ เริ่มที่ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรวิชัย http://libarts.rmutsv.ac.th/
สมัครเรียนได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/