• ไทย
    • Eng

โครงการกิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ช่วงบ่ายวันที่ 18 ธันวาคม 2563 งานบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ "โครงการกิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์" ให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสงขลา ณ ห้องปฏิบัติการ 55208 อาคารเรียน 55 คณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากหลักสูตรราวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้
เริ่มต้นอนาคตที่ดี เริ่มที่คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย http://libarts.rmutsv.ac.th/
สมัครเรียนได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/