• ไทย
    • Eng

กิจกรรมสนับสนุนให้มีความร่วมมือ (MOU) การจัดการขยะและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และส่งมอบผลงานการวิจัยเครื่องย่อยพลาสติกฯ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนให้มีความร่วมมือ (MOU) การจัดการขยะและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และส่งมอบผลงานการวิจัยเครื่องย่อยพลาสติก ตามโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะโดยหลัก 3R. ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564" ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โดยได้รับเกียรติจาก นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นผู้กล่าวรายงาน

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย
การกล่าวปาถกฐาพิเศษ : การจัดการขยะหรือวัสดุเหลือทิ้ง จากวาระแห่งชาติสู่การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาขยะหรือวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนจังหวัดสงขลา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการวัสดุเหลือทิ้งและขยะในชุมชนระหว่างเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การส่งมอบเครื่องย่อยพลาสติก ให้แกทีมบริหารหมู่บ้านและคณะกรรมการแกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 2

การเยี่ยมชมนิทรรศการวัสดุเหลือทิ้ง สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชนเขารูปช้าง และกิจกรรมการเสวนาการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบที่ดี "รูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลเมืองเขารูปช้าง กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากการวิจัยไปสู่นวัตกรรมเพื่อสังคมเมือง

การเสวนาการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบที่ดี "รูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่าง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย จากการวิจัยไปสู่นวัตกรรมเพื่อสังคมเมือง"
ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
1. นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง
2. นายบุญเลิศ แก้วเอียด ผู้อำนวยการกองสาธาณณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. นางนุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์
4. ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป์ ผู้อำนวยการแผนวิจัย
5. นายสถิต อุตตมะมุณีย์ ประธานศูนย์แกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
6. นายสมชาย จิระแพทย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านขาแก้ว ประธานธนาคารขยะ
ดำเนินรายการโดย คุณสุภาวาดี บุญมี
นักข่าวและพิธีกรจากสถานีโทรทัศน์ NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11