• ไทย
    • Eng

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน ระดับเขต

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เชิญคณาจารย์ถ่ายทอดความรู้กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน ระดับเขต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนาทักษะด้านเคหกิจเกษตร และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในระดับพื้นที่ ในหัวข้อการทำแยมผลไม้ เต้าฮวยมะพร้าวอ่อน เค้กฟักทองนึ่ง มายองเนสและน้ำสลัด ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา