• ไทย
    • Eng

โครงการ "การหาแนวทางเพื่อสร้างเจตคติที่มีต่อการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา (กิจกรรมที่ 4)

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "การหาแนวทางเพื่อสร้างเจตคติที่มีต่อการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา (กิจกรรมที่ 4) ณ ห้องสุรศักดิ์ ยังวิเศษสุข ชั้น 3 วัดเขาแก้ว ซึ่งมี ผศ.วรรษวดี แก้วประพันธ์ หัวหน้าโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งป้อนข้อมูลคืนกลับชุมชน ภายใต้โครงการวิจัย "การหาแนวทางเพื่อสร้างเจตคติที่มีต่อการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา" วิทยากร ประกอบด้วย
1. นายชรินทร์ เวชโอส ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว
2. นางสาวจุตามาศ แก้วอารีย์ ประธานศูนย์สุขภาพสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 1 บ้านบางคา
3. นางสุนาถ เพ็ญศีริ อาจารย์ 3 ระดับ 9 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้

กิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อย เข้าฐานการเรียนรู้ (ต่อ) เจตคติที่มีต่ออาชีพเสริมด้านภูมิปัญญาในท้องถิ่นเรื่องผลิตภัณฑ์การประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลากระพง และไข่เค็มใบเตยกะทิสด

กิจกรรม ฐานการเรียนรู้ เรื่อง "จิตสาธารณะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"

วิทยากรกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย
1. ผศ.วรรษวดี แก้วประพันธ์
2. ผศ.ดร.อำไพ หมื่นสิทธิ์
3. นายสถิต อุตมะมุณีย์

วิทยากรกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย
1. นายเอกราช มะลิวรรณ์
2. ผศ.วีไลลักษณ์ เกตุแก้ว
3. นายสมชาย จิระแพทย์