• ไทย
    • Eng

อว 0655/10 สำนักงานอธิการบดี ขอส่งหนังสือบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง แจ้งการควบรวมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

  • อว 0655/10 สำนักงานอธิการบดี ขอส่งหนังสือบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง แจ้งการควบรวมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) Open File