• ไทย
    • Eng

โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลเสริมสร้างเยาวชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ อาจาร์ยูโสบ ดำเต๊ะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม "โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลเสริมสร้างเยาวชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2563 - 12 มีนาคม 2564 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลให้กับผู้เรียน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของการออกกำลังกาย และเพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป