• ไทย
    • Eng

โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง สงขลา

ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์จิรายุ สงเคราะห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน "โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ" ณ ห้องภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา