• ไทย
    • Eng

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนห้องเรียนโครงการคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

เมื่อระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2564 คณาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผศ.วีระชัย ท่าดี หัวหน้าหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.อดิศักดิ์ จิตภูษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผศ.มาริสา เส็นเหมาะ และอาจารย์ธัญวลัย รัศธนันกิจจ์ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนห้องเรียนโครงการคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จังหวัดกระบี่
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เสริมความรู้ด้านวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนในห้องเรียนโครงการคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมทักษะด้านการทำข้อสอบวชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับยากให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะ/มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของหน่วยงานภายนอก