• ไทย
    • Eng

กิจกรรม "พัฒนาศักยภาพการเป็นมัคคุเทศก์สู่การสืบสานมรดกวัฒนธรรมเมืองสงขลาและการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ(Responsible Tourism)"

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม "พัฒนาศักยภาพการเป็นมัคคุเทศก์สู่การสืบสานมรดกวัฒนธรรมเมืองสงขลาและการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ(Responsible Tourism)" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว ณ เจดีย์องค์ขาวองค์ดำ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
โดยมีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
- การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองเก่าสงขลา และความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา ในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา เจดีย์องค์ขาวองค์ดำ
- กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบโดยการเก็บขยะตามเส้นทางของแหล่งท่องเที่ยว
- การบรรยาย “ประวัติศาสตร์เมืองเก่าสงขลา และความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เมืองสงขลา” โดย นายสืบสกุล ศรีสุข (ประธานภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม)