• ไทย
    • Eng

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพาณิชยการหาดใหญ่

ช่วงบ่ายวันที่ 10 มีนาคม 2564 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพาณิชยการหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และนายบุญเนตร ห้องตรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพาณิชยการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว และมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ร่วมมือในด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษา
2. ร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากร
3. ร่วมมือในด้านการสนับสนุน การฝึกฝน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัย
4. ร่วมมือในด้านการสนับสนุนทรัพยากร วิทยากร และแหล่งเรียนรู้
5. ร่วมมือในด้านการสนับสนุน ส่งเสริมนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6. ร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร