• ไทย
    • Eng

โครงการฝึกทักษะปฏิบัติการนำเที่ยวทางทะเล

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการนำเที่ยวทางทะเล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2564 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ณ ห้องประชุมดอกปีบ 58304 ชั้น 3 อาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการพัฒนาความเป็นเลิศและโดดเด่นเฉพาะทางด้านการปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรม Rescue and Teamwork และเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์และเรียนรู้ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในแง่ของการท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

กิจกรรมประกอบด้วย
วันที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ บรรยายหัวข้อ “ผู้นำและทีมที่ดีในสายด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” โดยวิทยากรสังกัดโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 กิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” โดยวิทยากรสังกัดโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 บรรยายหัวข้อ
“ภัยและอันตรายทางน้ำและการป้องกันความปลอดภัยทางน้ำสำหรับผู้ให้บริการทางทะเล” และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ จำนวน 5 กลุ่ม โดยมีวิทยากรประจำฐานกลุ่มละ 1 คน เพื่อฝึกปฏิบัติ “การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ทางน้ำร่วมกับการใช้เครื่อง AED” โดยคณะวิทยากรสังกัดโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

วันที่ 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติจำนวน 5 กลุ่ม โดยมีวิทยากรประจำฐานกลุ่มละ 1 คน หัวข้อ “การลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด” ณ สระว่ายฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ จำนวน
5 กลุ่ม โดยมีวิทยากรประจำฐานกลุ่มละ 1 คน หัวข้อ “การเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และ“การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล” ณ สระว่ายน้ำฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ” โดยคณะวิทยากรสังกัดโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2