• ไทย
    • Eng

ประชุมปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดสตูล เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับโรงเรียนในจังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดสตูล เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับโรงเรียนในจังหวัดสตูล จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมพัฒนา) และโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ ณ ห้องประชุม โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ จังหวัดสตูล