• ไทย
    • Eng

อว 0655/394 สำนักงานอธิการบดี ขอส่งหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดส่งเอกสาร

  • อว 0655/394 สำนักงานอธิการบดี ขอส่งหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดส่งเอกสาร Open File