• ไทย
    • Eng

กิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ช่วงบ่ายวันที่ 24 มีนาคม 2564 หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการ "กิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์" ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMT) โรงเรียนอนุบาลสงขลา โดยมีคณาจารย์จากหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 40 คน