• ไทย
    • Eng

โครงการ Smart People ยกระดับความรู้สู่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว นำโดยอาจารย์ศินีนาฎ พูลเกื้อ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดโครงการ Smart People ยกระดับความรู้สู่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานของธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาจากสถานประกอบการจริง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยส่งเสริมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) และเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีในการประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณธัญรดา บัวทอง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโส ท่าอากาศยานนานาชาติ หาดใหญ่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในวันนี้