• ไทย
    • Eng

โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Intergrated Learning : WIL) ในสถานประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรมปีที่ 2

ช่วงบ่ายวันที่ 31 มีนาคม 2564 หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำโดย อาจารย์ชญาดา เฉลียวพรหม อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม ดำเนินการจัดโครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Intergrated Learning : WIL) ในสถานประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรมปีที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณนิรันดร์ จินดานาค เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้