• ไทย
    • Eng

กิจกรรม “Enhancing students’ foreign languages skills, knowledge of Chinese culture, and technological literacy 2020”

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 นักศึกษาและคณาจารย์ วิชาเอกภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “Enhancing students’ foreign languages skills, knowledge of Chinese culture, and technological literacy 2020” กิจกรรมย่อยที่ 2 Meet and Greet Chinese Native Speakers ซึ่งเป็นการพบปะพูดคุยเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-จีน กับคณาจารย์และผู้บริหารจาก Chongqing University of Posts and Telecommunications สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ VooV Meeting