• ไทย
    • Eng

โครงการการฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวด้านมัคคุเทศก์ ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำโดย ผศ.กุลดารา เพียรเจริญ พร้อมด้วย ดร.สาลินี ทิพย์เพ็ง และนักศึกษาดำเนินการจัดโครงการการฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวด้านมัคคุเทศก์ ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อเป็นการฝึกและเพิ่มพูนทักษะการจัดนำเที่ยวทางด้านมัคคุเทศก์ของนักศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 25 คน