• ไทย
    • Eng

โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Intergrated Learning : WIL) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Intergrated Learning : WIL) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ณ ห้อง 62504 อาคาร 62 อาคารเรียนรวมคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชา ประสงค์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทน คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ซึ่งโครงการในวันนี้ เป็นกิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ จากศิษย์เก่า สาขาภาษาต่างประเทศ 3 ท่าน ได้แก่ คุณประภัสสร จันอ้น และคุณเนตรนรินทร์ ลิ่มเล็ก บรรยายในหัวข้อ "สถานประกอบการนั้นสำคัญไฉน??" และคุณมานิดา สัสดีเดช บรรยายในหัวข้อ "ฝึกงานอย่างไรให้ปัง!!"