• ไทย
    • Eng

อว 0655/510 สำนักงานอธิการบดี ขอส่งหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 20)

  • อว 0655/510 สำนักงานอธิการบดี ขอส่งหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 20) Open File