• ไทย
    • Eng

อว 0655/519 สำนักงานอธิการบดี ขอส่งหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แจ้งเปลียนแปลงการแจ้งเวียนหนังสือในเว็บไซต์

  • อว 0655/519 สำนักงานอธิการบดี ขอส่งหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แจ้งเปลียนแปลงการแจ้งเวียนหนังสือในเว็บไซต์ Open File