• ไทย
  • Eng

แบบฟอร์มขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • แบบฟอร์มขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (นักศึกษาปัจจุบัน)  ดาวน์โหลด
 • แบบคำร้องขออนุมัติแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา (นักศึกษาใหม่)  ดาวน์โหลด
 •  

แบบฟอร์มเอกสาร กยศ. และ กรอ.

 • แบบฟอร์มการบันทึกกิจกรรมจิตอาสา ดาวน์โหลด
 • แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.101)  ดาวน์โหลด
 • แบบรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (กยศ.102)  ดาวน์โหลด
 • หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว อาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103)  ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มแผนผังแสดงที่อยู่ของบิดา-มารดา-ผู้อุปการะ  ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มภาพถ่ายบ้านที่พักอาศัยของครอบครัวผู้ยื่นคำขอกู้  ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มรายการเอกสาร หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาแบบคำขอกู้ยืม  ดาวน์โหลด