• ไทย
    • Eng

ดร.พัลลภา คทายุทธ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Plagiarism in Academic Writing"

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-11.00 น. ดร.พัลลภา คทายุทธ หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ได้รับเกียรติจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Plagiarism in Academic Writing"

สำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทุกสาขา บุคคลากร และบุคคลทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน