• ไทย
    • Eng

โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพคณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Start up Accelerator)

บ่มเพาะสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ที่ศิลปศาสตร์
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชา ประสงค์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นเกียรติกล่าวเปิดโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพคณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Start up Accelerator) กิจกรรมที่ 2.2 การประกวดแข่งขัน "Liberal Arts Start up Contest" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รรินา มุกดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุลยา ศรีโยม และคุณอมราวดี วงศ์เทพ ให้เกียรติเป็นผูทรงคุณวุฒิในการตัดสินการแข่งขัน