• ไทย
    • Eng

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต และคหกรรมศาสตร์บัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

  • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร  ดาวน์โหลด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)