• ไทย
    • Eng

สถิติการรับนักศึกษาใหม่

  • สถิติการรับนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2561  Open File
  • สถิติการรับนักศึกษาใหม่ (ปวช./ปวส.) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2561   Open File

  • ข้อมูลสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร โดยวิธีรับตรง สำหรับระดับ ปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2561  Click
  • ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561  Click