• ไทย
    • Eng

คณะศิลปศาสตร์ จัดทำ Alcohol Hand Gel สำหรับแจก

ช่วงบ่ายวันที่ 2 มีนาคม 2563 คณาจารย์และบุคลากร หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป จัดทำ Alcohol Hand Gel สำหรับแจกคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-2019 ณ ห้องปฏิบัติการเคมี อาคารเรียน 55 คณะศิลปศาสตร์