• ไทย
    • Eng

โครงการประกวดภาพเล่าเรื่องบางกล่ำ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 หลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการประกวดภาพเล่าเรื่องบางกล่ำ ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมี ผศ.ดร มนัสวาส กุลวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมี ผศ.สมเกียรติ อินทรักษ์ หัวหน้าหลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การแสดงผลงานและประกวดภาพถ่ายของนักศึกษา และกิจกรรมการเสวนา โดยอาจารย์วิลาสินี สุขกา อาจารย์หลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ และคุณชาญวิทูรย์ สุขสว่างไกร ซึ่งโครงการในวันนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เริ่มต้นอนาคตที่ดี เริ่มที่ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย : http://libarts.rmutsv.ac.th/ สนใจสมัครเรียนได้ที่ : https://admission.rmutsv.ac.th/