• ไทย
    • Eng

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อเศรษฐกิจชุมชน : การทำดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชนคนลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตอนล่าวปีที่ 1 กิจกรรมย่อยที่ 4 : เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อเศรษฐกิจชุมชน การทำดอกไม้จันทน์ พวงหรีด และเหรียญโปรยทาน ณ วัดศาลาโพธิ์ ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชนเป็นจำนวนมาก