• ไทย
    • Eng

โครงการผสมเครื่องดื่มค็อกเทลและการบริการอาหารในโรงแรม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผศ.รวิวรรณ พวงสอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการก่อให้เกิดรายได้ โครงการผสมเครื่องดื่มค็อกเทลและการบริการอาหารในโรงแรม ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมนักศึกษาในการจัดโครงการในครั้งนี้ด้วย เริ่มต้นอนาคตที่ดี เริ่มที่ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย : http://libarts.rmutsv.ac.th/ สนใจสมัครเรียนได้ที่ : https://admission.rmutsv.ac.th/