• ไทย
    • Eng

แบบฟอร์มเอกสาร กยศ. และ กรอ.

แบบฟอร์มเอกสาร กยศ. และ กรอ.

  • แบบฟอร์มการบันทึกกิจกรรมจิตอาสา ดาวน์โหลด
  • แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.101)  ดาวน์โหลด
  • แบบรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (กยศ.102)  ดาวน์โหลด
  • หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว อาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103)  ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มแผนผังแสดงที่อยู่ของบิดา-มารดา-ผู้อุปการะ  ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มภาพถ่ายบ้านที่พักอาศัยของครอบครัวผู้ยื่นคำขอกู้  ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มรายการเอกสาร หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาแบบคำขอกู้ยืม  ดาวน์โหลด