• ไทย
    • Eng

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับบุคลากร

แบบฟอร์มบุคลากร
   แบบเสนอผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  แบบใบยกเลิกวันลา
 แบบใบลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ    แบบใบลาป่วย 
 แบบใบลาพักผ่อน   แบบใบลาออก
แบบใบลาอุปสมบท   แบบขออนุมัติไปราชการและยืมเงิน (ของคณะฯ) 
 แบบขออนุมัติไปราชการและยืมเงิน (ฉบับของมหาวิทยาลัย)  แบบรายงานผลการศึกษา 
 ใบรายงานผลการฝึกอบรม       ใบลาไปต่างประเทศ 
 แบบคิดภาระงานของคณาจารย์  แบบฟอร์มองค์ประกอบที่ 2 ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
แบบสรุปคะแนนการประเมินผลปฏิบัติราชการ
   สาขาศึกษาทั่วไป   สาขาภาษาต่างประเทศ
   สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว   สาขาคหกรรมศาสตร์-หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์
   สาขาคหกรรมศาสตร์-หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ     

 

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2557
ประกาศ ฉบับที่ 3 อาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  องค์ประกอบที่ 2 แบบสแดงความคิดเห็น
รองศาสตราจารย์  พจนานุกรมสมรรถนะต่าง ๆ
คำชี้แจง