• ไทย
    • Eng

ประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงกับสถานประกอบการภาคเอกชน และการบริหารทรัพย์สินเพื่อก่อให้เกิดรายได้

ช่วงบ่ายวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.วิชชุลฎา ถาวโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงกับสถานประกอบการภาคเอกชน และการบริหารทรัพย์สินเพื่อก่อให้เกิดรายได้ และระบบการจัดการที่ดินราชพัสดุสำหรับให้ภาคเอกชนเช่าสถานที่ กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมและร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี ผศ.พัชระ กัญจนากาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผศ.ว่าที่ ร.ต.เอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคณะจากมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ทางคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ณ อาคาร 64 อาคารเรียนปฏิบัติการด้านการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์