• ไทย
    • Eng

โครงการหมู่บ้านตาลโตนด ปีที่ 3

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านตาลโตนด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 18-27 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผศ.นพดล โพชกำเหนิด อาจารย์ประจำหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ เป็นหัวหน้าในการดำเนินการโครงการดังกล่าว และกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งสิ้น 6 กิจกรรม ดังนี้ 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ตาลโตนด 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสีย้อมชีวมวลตาลโตนด 3.การอบรมแนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์ตาลโตนดสู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 4.การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้นใยตาลโตนด 5.การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำการตลาดออนไลน์ 6. การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมศักยภาพชุมชนสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนตาลโตนด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวบ้านภายในชุมชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก