• ไทย
    • Eng

โครงการพัฒนาศักยภาพคหกรรมศาสตร์สู่การเป็นนักคหกรรมศาสตร์มืออาชีพ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคหกรรมศาสตร์สู่การเป็นนักคหกรรมศาสตร์มืออาชีพ การบรรยายพิเศษออนไลน์ (Zoom) ให้กับนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมในภาคเช้าจะเป็นการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในหัวข้อ "คหกรรมศาสตร์ยุค New Normal" และกิจกรรรมในภาคบ่ายจะเป็นการบรรยายพิเศษออนไลน์ จากวิทยากรภายนอก 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัยและผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในหัวข้อ "กระแสโภชนาการ ศาสตร์แห่งคุณภาพชีวิต" คุณทิพยนนท์ ศรีศิลปนันท์ Brand Manager บริษัท สามย่าน จำกัด ในหัวข้อ "ขยายธุรกิจสู่โลกออนไลน์และกลยุทธ์การสร้างแบรนด์" และ ศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ "เส้นทางสู่นักกำหนดอาหารมืออาชีพ" ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก