• ไทย
    • Eng

พิธีไหว้ครูและคนดีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและคนดีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้มีตัวแทนนักศึกษาแต่ละคณะ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ในรูปแบบ New Normal เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ให้คอยอบรมสั่งสอน และให้ความรู้แก่ศิษย์