• ไทย
    • Eng

การส่งมอบเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง แก่เจ้าของสวนปลักหว้า

ช่วงบ่ายวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ดร.นุชลี ทิพย์ทณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง แก่เจ้าของสวนปลักหว้า อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.ดร.สุปราณี วุ่นศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ เป็นเจ้าของผลงานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ได้้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมมอบผลงานด้วย