• ไทย
    • Eng

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลสำหรับเพิ่มศักยภาพการผลิตสมุนไพรแบบบูรณาการ สู่ความยั่งยืนในชุมชนคลองอู่ตะเภาตอนล่าง จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลสำหรับเพิ่มศักยภาพการผลิตสมุนไพรแบบบูรณาการ สู่ความยั่งยืนในชุมชนคลองอู่ตะเภาตอนล่าง จังหวัดสงขลา ณ วัดคูเต่า ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ซึ่งมี ผศ.สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เป็นหัวหน้าโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก นายอักษร บุตรโคตร ปลัดอาวุโสองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ จังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การเสวนาให้ความรู้สู่ชุมชนในประเด็น "มรดกทางภูมิปัญญาชุมชนบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ในชุมชนคลองอู่ตะเภาแบบมีส่วนร่วม" กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรคุณธรรมวัดคูเต่ากับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงานอเนกประสงค์สำหรับการแปรรูปสมุนไพรชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน" กิจกรรมที่ 3 การส่งมอบเทคโนโลยีเตาเผาอเนกประสงค์สมรรถนะสูงสำหรับแก้ปัญหาขยะชีวมวลและพลาสติกบางประเภท และ กิจกรรมที่ 4 การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรคุณธรรมวัดคูเต่า "มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาสมุนไพร ร่วมใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร นิเวศที่ยั่งยืน ณ ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา" ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก