• ไทย
    • Eng

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์สู่ความเป็นนักคหกรรมศาสตร์มืออาชีพ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์สู่ความเป็นนักคหกรรมศาสตร์มืออาชีพ ผ่านการอบรมออนไลน์ (Zoom) และการปฏิบัติจริง ณ อาคารเรียน 09 สาขาคหกรรมศาสตร์ โดยกิจกรรมในวันนี้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ในหัวข้อ "การสร้างธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร จากวัตถุดิบพื้นถิ่น" โดยคุณประกาศิต สุขแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรฟู๊ดโปรดักส์ จำกัด "แรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน : งานประดิษฐ์ของที่ระลึก" โดยอาจารย์นิอร ดาวเจริญพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร "การสร้างนวัตกรรมอาหารจากชุมชน สู่การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์" โดยคุณจุฑามาศ ทองสุวรรณ์ สถาบันอาหาร "นวัตกรรมงานประดิษฐ์สู่งานอาชีพชุมชน" โดย ผศ.วิจิตร สนหอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี "ศิลปะการจัดตกแต่งจานอาหารยุค New Normal.. อร่อยอย่างเดียวไม่พอ" โดย เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์ Executive Chef Anoma Grand Bangkok และ "เส้นทางสู่ความสำเร็จในงานอาชีพนักจัดดอกไม้" โดยคุณพรพรรณ เกตุภู่พงษ์ เจ้าของธุรกิจ Dokmai ka naimee' Wedding Planner ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีนักศึกษาภายในสาขาคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก