• ไทย
    • Eng

โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการนำเที่ยวทางทะเล กิจกรรมย่อยที่ 1 Rescue and Teamwork

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการนำเที่ยวทะเล กิจกรรมย่อยที่ 1 Rescue and Teamwork : พัฒนาทักษะการดูแลความปลอดภัยและการทำงานเป็นทีมสู่การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมบริการ ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมดอกปีบ 58304 ชั้น 3 อาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และสระว่ายน้ำฐานทัพเรือสงขลา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยมีพยาบาลทหาร จากฐานทัพเรือสงขลา เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรม Rescue and Teamwork c]tเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์และเรียนรู้ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในแง่ของการท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศุภวรรณ ตันตสุทธิกุล หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ